Tajemná historie. Přírodní bohatství. Památné stavby.
Vítejte na stránkach obce Dešná u Zlína
Historie
Obyvatelé
Sportovní vyžití
Turistické vyžití

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Dešná

2. Důvod a způsob založení

Obec Dešná vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou.

3. Organizační struktura – viz. Zastupitelstvo obce

Starosta obce

Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce – 7 členů

– Kontrolní výbor – 3 členové

– Finanční výbor – 3 členové

– Kulturní výbor – 3 členové

4. Kontaktní spojení

Obec Dešná

Dešná 88

763 15 Slušovice

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Dešná

Dešná 88

763 15 Slušovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dešná

Dešná 88

763 15 Slušovice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 17 –19 hod – starosta, místostarosta, účetní

Středa 10 – 12 hod – účetní

Čtvrtek 17 –19 hod – starosta, místostarosta

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad – 577 986 365

Starosta – 724 179 044

Místostarosta – 577 986 365

Účetní – 577 986 365

4.5 Adresa internetových stránek

www.desnauzlina.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Dešná

Dešná 88

763 15 Slušovice

4.7 Elektronická adresa podatelny

deshna@volny.cz

4.8 Datová schránka

Datová schránka: 46yas3w

5. Případné platby lze poukázat

Bezhotovostní platby na účet číslo 1410040309/0800

Platby v hotovosti lze uhradit u účetní obecního úřadu v úředních hodinách

6. IČO

00568520

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Obec Dešná není plátce daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů - viz Obecní úřad
 

Územní plán obce

Strategický rozvojový plán

Povodňový plán

Rozpočtový výhled obce

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

8.2 Rozpočet – viz Hospodaření obce
 

Rozpočet obce na rok 2019

Rozpočet obce na rok 2020

– Rozpočtové opatření č. 1

– Rozpočtové opatření č. 2

– Rozpočtová opatření č. 3

– Rozpočtové optření č. 4

Rozpočet obce na rok 2021

– Rozpočtové opatření č. 1

– Rozpočtové opatření č. 2

9. Žádost o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16 Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§ 16a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen stížnost) může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b)uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytně požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odst. 1 písm. a), b), nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí bát delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odst. 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží. Tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne,kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle osatvů 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odtavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na aplikace.mvcr.cz

11.2. Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce v sekci Obecní úřad – Obecně závazné vyhlášky a smlouvy. Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím – viz níže.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Nejsou k dispozici.

13.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční zprávy naleznete na internetových stránkách obce v sekci Obecní úřad – Poskytování informací dle zákona č. 106/1999.

Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Naleznete na https://portal.gov.cz/…tni-situace/Úřední hodiny

Pondělí 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta, účetní
Středa 10:00 – 12:00 – účetní
Čtvrtek 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta

  Prosím čekejte...