Vítejte na stránkach obce Dešná u Zlína
Obyvatelé
Historie
Sportovní vyžití
Turistické vyžití

Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Dešná, Dešná č.p. 88, v době úředních hodin.

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starostka obce Dešná v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod. v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 2. Místem konání voleb v okrsku č. 1 je zasedací místnost obecního úřadu Dešná č.p. 88. 3. Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství. 4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. 6. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Platí pro: Celou obec
17. 9. 2021 20:50
Vytvořil: Obec Dešná

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy – viz příloha.

Platí pro: Celou obec
15. 9. 2021 9:34
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Veřejná vyhláška_MZE-49892_2021-16212-1.pdf Stáhnout
OOP VI_návrh_Priloha c. 1_14-9-2021-1.pdf Stáhnout

Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejnen na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Platí pro: Celou obec
25. 8. 2021 19:18
Vytvořil: Obec Dešná

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Starostka obce Dešná dne 23.8.2021 stanovila v souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů počet a sídlo volebního okrsku pro volby konané ve dnech 8. a 9. října 2021. Počet volebních okrsků: 1 Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Dešná, Dešná 88

Platí pro: Celou obec
23. 8. 2021 19:47
Vytvořil: Obec Dešná

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Starostka obce Dešná dle § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v obci Dešná pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021 minimální počet členů okrskové volební komise: 4 členové + 1 zapisovatel.

Platí pro: Celou obec
9. 8. 2021 19:31
Vytvořil: Obec Dešná

Rozpočtové opatření 3/2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021 bylo schváleno na 4. zasedání zastupitelstva obce Dešná dne 1.7.2021.

Hospodaření obce Platí pro: Celou obec
22. 7. 2021 20:07
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Rozpočtové opatření č. 3-2021.pdf Stáhnout

Úřední hodiny

Pondělí 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta, účetní
Středa 10:00 – 12:00 – účetní
Čtvrtek 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace.
  Prosím čekejte...